Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν. 3852/10

4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης» (6/2015 μελέτη)

5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης» 921/2015 μελέτη)

6. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 156.090,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 11/2012)

7. Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Κατερίνης» προϋπολογισμού 146.341,46 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2014)

8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου έτους 2015», προϋπολογισμού 199.980,00 ευρώ πλέον το ΦΠΑ 26.397,60 ευρώ σύνολο 226.377,60 ευρώ

9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

10. Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ