Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει άμεσα να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ που λήγει 31.12.2015.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ