Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της αλλαγής επωνυμίας και νομικής μορφής της αναδόχου εταιρείας έργων από ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε ΜΗΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε.

3. Κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στις Δημοτικές Ενότητες Κατερίνας, Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας

4. Λήψη απόφασης επί ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και τρόπου συνέχισης της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2016 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

7. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας ως υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2016

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ