Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης 2016» προϋπολογισμού 88.930,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (2/2016 μελέτη)

3. Καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης 2016» (3/2016 μελέτη) προϋπολογισμού 53.256,71 ευρώ με ΦΠΑ

4. Καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Δ.Ε. Παραλίας» (26/2016 μελέτη) προϋπολογισμού 53.608,32 ευρώ με ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού

5. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση της εργασίας «Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 33.700,00 € και συγκρότηση επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού

6. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στη θέση «Παλαιοπαναγιά» της Τ.Κ. Ρητίνης

7. Έγκριση τευχών της αριθ.21/2016 μελέτης της «Εργασίας αντικατάστασης λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού κλπ Η-Μ εργασιών στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης» προϋπολογισμού 45.989,ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεσή της, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού

8. Εκδίκαση ένστασης της εταιρίας Ν. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ κατά του από 14.04.2016 πρακτικού 1ης φάσης (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 20370 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 156.090,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 75/2015)

9. Εκδίκαση ένστασης της ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ κατά της αριθ.πρωτ.οικ. 14615/05-04-2016 διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής» προϋπολογισμού 99.962,10 ευρώ με ΦΠΑ (81.270,00 + 18.692,10 ΦΠΑ23%), Α.Μ.25/2016

10. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίου υδροληψίας στο αρδευτικό έργο Λαγόραχης» προϋπολογισμού με ΦΠΑ 4.469,33 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεση αυτού

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

12. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ