Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 05 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Κατερίνης

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης

10. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

11. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015

12. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

13. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

14. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ