Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.720,23 ευρώ με ΦΠΑ

3. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

4. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ