Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

3. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 156.090,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 6/2014)

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρησης δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2014», προϋπολογισμού 161.729,14 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 30/2014)

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Κατερίνης» προϋπολογισμού 146.341,46 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2014)

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης της προμήθειας: «Προμήθεια, φόρτωση αμμοχάλικων» για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 107.525,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 25/2014)

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2015»

10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2015»

11. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ