Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Ανάκληση της αριθ. 67289/29.12.2015 διακήρυξης του διαγωνισμού της «Προμήθειας ημιφορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» προϋπολογισμού 51.660,00 ευρώ με ΦΠΑ (81/2015 μελέτη)

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, έτους 2015» προϋπολογισμού 56.480,41 ευρώ με ΦΠΑ (63/2015 μελέτη)  

4. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2016 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

5. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ