Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, έγκριση τευχών της αριθ.70/2015 μελέτης, έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κατερίνης έτους 2016» προϋπολογισμού 27.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού

3. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ κλπ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» προϋπολογισμού 32.190,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ

4. Έγκριση του από 14-12-2015 πρακτικού 1ης φάσης του πρόχειρου διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (Α.Μ. 71/2015) προϋπολογισμού 37.970,10 ευρώ με ΦΠΑ, εξέταση της από 16-12-2015 υποβληθείσας ένστασης και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 52.000 ευρώ με ΦΠΑ (42.276,42+9.723,58 ΦΠΑ23%) (Α.Μ. 81/2015)

6. Έγκριση (τεχνικών προδιαγραφών) της με αριθ. 8/2015 τεχνικής περιγραφής εργασίας με τίτλο «Εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο λεβητοστάσιο του 1ου ΕΠΑΛ» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

7. Έγκριση (τεχνικών προδιαγραφών) της με αριθ. 7/2015 τεχνικής περιγραφής εργασίας με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ