Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Έγκριση της 7300/17.02.2015 απόφασης Αντιδημάρχου Κατερίνης που αφορά στην έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού μηχανογράφησης»

4. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για την υλοποίηση της προμήθειας συσσιτίων – τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου

5. Καταρτισμός όρων διακήρυξης για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού μηχανογράφησης»

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης & έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση κι επισκευή μηχανημάτων πρασίνου» (αρ. μελ. 5/2015), προϋπολογισμού 39.372,00 € πλέον Φ.Π.Α. 9.055,56 €, ΣΥΝΟΛΟ 48.427,56 €

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (Α.Μ.7/2015) 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ

8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2014», προϋπολογισμού 161.729,14 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 30/2014)

9. Εξέταση πρακτικού γνωμοδότησης επί ένστασης που υποβλήθηκε κατά του πρακτικού 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικών αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Κατερίνης (19/2014 μελέτη)

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (Α.Μ.14/2015) 24.359,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ

11. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ.20/2015) 48.755,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ

12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για τις εργασίες «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» και «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης»

13. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για τα έργο «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου» (42/2014 μελέτη) και ορισμός υπολόγου έκδοσης αυτών

14. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

15. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

16. Συζήτηση επί ενεχυρίασης 5ης πιστοποίησης έργου: «Κατασκευή μεταλλικού υποστέγου και διαμόρφωση χώρου Δημοτικού Γκαράζ ποσού 118.329,84 ευρώ

17. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ