Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 25 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κατερίνης και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, εργαλεία καθαριότητας κλπ) για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων) ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 356.335,35 ευρώ με ΦΠΑ

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση κι επισκευή μηχανημάτων πρασίνου» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.372,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (5/2015 μελέτη)

7. Ανάκληση της αριθ.75/2015 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου [Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επείγουσα εργασία αποκατάστασης στέγης στο Δημοτικό Γήπεδο Ατρομήτου» (προϋπολογισμού 7.128,26 ευρώ με ΦΠΑ) και απευθείας ανάθεση του έργου].

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ