Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 01 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Εισήγηση - Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015

3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για: «Προμήθεια δένδρων, θάμνων κλπ υλικών πρασίνου για τις ανάγκες φύτευσης του Δήμου Κατερίνης» (αρ.μελ. 60/2015)

4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2016 και ψήφιση αντιστοίχων πιστώσεων

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ