Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Καταρτισμός όρων διακήρυξης & έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο της ενταγμένης (MIS CODE 5000184) Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.432.155,26€ πλέον το ΦΠΑ 212.594,48€, σύνολο 1.644.749,74€ με Φ.Π.Α.

4. Εξέταση ένστασης που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την εταιρία Νικ. Π. Καϊσίδης Ανώνυμη Βιομηχανική Τεχνική Εταιρεία κατά του πρακτικού 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 20370 για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 156.090,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 75/2015)

5. Έγκριση της 28/2016 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων κοιμητηρίων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του

6. Τροποποίηση της 80/2016 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ανάκληση της αριθ.πρωτ.οικ.584/08-01-2016 διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 37.970,10 ευρώ με ΦΠΑ (30.870,00+7.100,10 23%ΦΠΑ) Αριθμός μελέτης 71/2015 και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους, σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ»

7. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών-Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς-Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης»

8. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και Ο.Τ. 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης»

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης των χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 2016

10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης των χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τους κατόχους παλιών αδειών

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

12. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

13. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ