Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα  13:00  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

3. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014)

4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οικίσκου & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Παναγία» Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης (17/2013 μελέτη)

5. Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της ανωτέρω εργασίας

6. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 38/2014 και προϋπολογισμό 12.168,00 ευρώ και κατακύρωση του διαγωνισμού με διενέργεια κλήρωσης, λόγω υποβολής ταυτόσημων οικονομικών προσφορών (άρθρο 4.2.α της αριθ.πρωτ.41830/23-06-2014 διακήρυξης)

7. Έγκριση της αριθ.35/2014 μελέτης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση δρόμου προς χωμάτινη δεξαμενή και βάση στήριξης ηλεκτρονικού πίνακα στον οικισμό Μελιαδίου» προϋπολογισμού 12.160,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση

8. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

9. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ