Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014).

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης περί καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών

4. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πλατεία Δημαρχείου: Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματικού σχεδιασμού»

5. Ανάκληση της αριθ. 197/2014 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (αριθ. μελέτης 56/2013), προϋπολογισμού 137.500,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου.

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ