Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης καλλιεργήσιμης γης στα όρια της Τ.Κ. Ρητίνης

4. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης καλλιεργήσιμης γης στα όρια της Τ.Κ. Λόφου

5. Καταρτισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 98.612,79 ευρώ (με το ΦΠΑ)

6. Ανάκληση της 558/2014 απόφασης Ο.Ε. και κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης – διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 24.359,60 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (14/2015 μελέτη)

8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 36.995,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

9. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού της προμήθειας «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (7/2015 μελέτη) και επιλογή τρόπου διενέργειάς της

10. Ανάκληση της διακήρυξης (σύμφωνα με την απρ. β του άρθρου 18 για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 78.755,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (20/2015 μελέτη)

11. Έγκριση ή μη πρακτικού γνωμοδότησης επί της ένστασης κατά του πρακτικού 1ης φάσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 156.090,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (6/2014 μελέτη)

12. Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη παραβόλων που συνυποβλήθηκαν με ένσταση στο διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (1/2014 μελέτη)

13. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

14. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

15. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ