Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:30,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων   

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 2.952,00€ με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 150-180 τ.μ. από το χώρο της κεντρικής πλατείας Δ.Κ. Κορινού Δήμου Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και ψυχαγωγικών παιγνίων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

6. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ