Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του ανοιχτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» προϋπολογισμού 191.990,70 ευρώ με ΦΠΑ (156.090,00+35.900,00 ΦΠΑ23%) στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 242.150,10 ευρώ με ΦΠΑ (που θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία)

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του ανοιχτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 242.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (196.747,97 + 45.252,03 ΦΠΑ23%)

4. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

5. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ