Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 01 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κατερίνης»

4. Κατακύρωση του αριθ.21889 ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 242.000,00 € με ΦΠΑ, A.Μ.64/2015.

5. Εκδίκαση ένστασης της ΑΦΟΙ ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΕ κατά του πρακτικού 1ης φάσης [ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής] του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 22122 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 81.270,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 25/2016)

6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου και του Γυμναστηρίου του 15ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ειδών που αφορούν τις Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα πλαίσια του άρθρου 19 Ν.4375/2019

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

10. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ