Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.45 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2016

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών που αφορούν στη λειτουργία του χριστουγεννιάτικου χωριού καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, έτους 2015» προϋπολογισμού 56.047,41 ευρώ με το ΦΠΑ

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια δέντρων, θάμνων κλπ υλικών πρασίνου για τις ανάγκες φύτευσης του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 49.407,70 ευρώ με το ΦΠΑ

6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού την προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» (κωδ. MIS 374880) – Υποέργο 2» προϋπολογισμού 212.999,37 ευρώ

7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ