Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:        
1.Καταρτισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (8/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ

2.Καταρτισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν (Μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (6/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ

3.Καταρτισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (7/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ

4.Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρδευσης πρανών και κόμβων Περιφερειακής οδού Κατερίνης»

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει άμεσα α)να δημοπρατηθούν τα έργα που αφορούν σε ανεγέρσεις σχολείων και χρηματοδοτούνται από προγράμματα και β) η μελέτη άρδευσης πρανών και κόμβων είναι απαραίτητη για την πρόοδο της Περιφερειακής οδού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπή
Σάββας Χιονίδης