Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:        

1.Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011.

2.Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.337,89 ευρώ για τη μεταβίβαση αδειών μηχανημάτων έργων – τρακτέρ στο δήμο Κατερίνης.

3.Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης σχολικού έτους 2011-2012» (μεταφορικό μέσο ΤΑΧΙ)

4.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων κατά του παραπάνω διαγωνισμού.

5.Έγκριση και ψήφιση σχετικής δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σύμφωνα με την αριθ.98/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι α) τίθενται θέματα εξασφάλισης της δημόσιας υγείας αναφορικά με την τακτική και έγκαιρη αποκομιδή απορριμμάτων, τη λειτουργία γενικότερα των μηχανημάτων έργων του δήμου και τη θέρμανση των κτηρίων του δήμου & β) είναι άμεσης προτεραιότητας η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη μεταφορά των μαθητών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης