Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κατασχετηρίων εγγράφων σε Τράπεζες.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι είναι μια διαδικασία που πρέπει άμεσα να ξεκινήσει δεδομένου του μεγάλου ύψους των οφειλών προς το Δήμο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ