Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει σήμερα στις 21 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  17.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

  1. Εξέταση ενστάσεων κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Πολεοδομικός Σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης – Α) Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης και πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Β) μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5» και λήψη απόφασης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι η προθεσμία εξέτασης των προσφυγών λήγει στις 22 Ιουλίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης