Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:
ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών της διαδικασίας με απευθείας ανάθεση (άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10) για την εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2013» προϋπολογισμού 75.939,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ (13/2013 μελέτη)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι η εργασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα εξαιτίας της φύσης της, καθώς διανύουμε ήδη την καλοκαιρινή περίοδο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης