Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσας συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Καταρτισμός όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στο ΑΤ 1283α αγροκτήματος Περιστάσεως εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Περίστασης Δ.Ε. Παραλίας (πρώην «ΗΑΒΑΝΑ»)

2. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί α) μετά από τη λήψη αντίστοιχης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15 Ιουνίου, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκμίσθωσης του ανωτέρω δημοτικού καταστήματος και β) έχει ληφθεί απόφαση Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου που βάσει νόμου πρέπει να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη Οικονομική Επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ