Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 04 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός παραλιακών ακτών Δήμου Κατερίνης (έτους 2013)» προϋπολογισμού 48.319,47 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

2. Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού για την εργασία «Φύλαξη ακτών 2013» προϋπολογισμού 75.939,10 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 23.646,20 ευρώ εκτός ΦΠΑ.

4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 196.518,10 ευρώ

5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 24.766,80 ευρώ εκτός ΦΠΑ

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου Κατερίνης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις: α) ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου (θέματα 1 και 2), β) προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος σε διάφορες προμήθειες και εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία του (θέματα 3, 4, 5) και γ) να οριστούν δικηγόροι για την προστασία των συμφερόντων του.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης