Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

2. Τροποποίηση της αριθ. 446/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 405.000,00 ευρώ» ως προς τον τρόπο επιλογής διενέργειας της εργασίας για τις ομάδες όπου ο διαγωνισμός απέβη άγονος

3. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
                                                        
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι: για το 1ο θέμα πρέπει να επιστραφεί η παγία και να απαλλαγούν από υπόλογοι οι πρόεδροι των Τ. & Δ.Κ., λόγω του κλεισίματος του οικονομικού έτους, για το 2ο θέμα πρέπει πριν το τέλος του έτους να γίνουν κάποιες εργασίες συντήρησης οχημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και για το 3ο θέμα να οριστούν άμεσα δικηγόροι για επείγουσες υποθέσεις του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ