Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση ποσού απαραίτητου για πληρωμή παραβόλων για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να οριστεί υπόλογος και να εγκριθεί ένταλμα προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο καθώς κάποια οχήματα του Δήμου πρέπει να περάσουν ΚΤΕΟ έως 31.07.2015.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ