Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση προς Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει προς 24 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. σύμφωνα με προς διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» (69/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 30.944,40 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού προς «Προμήθειας, φόρτωσης αμμοχάλικων» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων» προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 144.950,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (8/2012 μελέτη).
3.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του Τ.Δ. Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
4.Ανάκληση προς με αριθμό 339/2012 απόφασης προς Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικών μελετών τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κατερίνης που προκύπτουν από το αναθεωρημένο Γ.Π.Σ. στο μελετητή Βασίλειο Γεροβασιλείου με το ποσό των 14.300,00 ευρώ με ΦΠΑ» και εκ νέου ανάθεση προς ανωτέρω εκπόνησης τοπογραφικών μελετών στον ίδιο
5.Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής Δανείων στο Τ.Π.& Δ.
6.Έγκριση μείωσης καταβαλλόμενων μισθωμάτων Δήμου Κατερίνης
7.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί οι ανωτέρω αποφάσεις πρέπει να ληφθούν πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν επαρκεί ο χρόνος.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης