Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1. Σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.3852/2010   

2. Απόφαση για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και για παραίτηση ή μη ήδη ασκηθέντων ενδίκων μέσων  κατά διαταγών πληρωμής και ορισμός δικηγόρου για το σκοπό αυτό.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει να  αποσταλεί όλο το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου και όχι μόνο το προσχέδιο που είχε αποσταλεί και επειδή πρέπει άμεσα να αποφασιστεί η άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και η παραίτηση ή μη από αυτά και να οριστεί δικηγόρος για το σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ