Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  26 Ιανουαρίου 2012, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1.Λήψη απόφασης για ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.
2.Ψήφιση πιστώσεων της παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.
3. Έγκριση ακύρωσης των χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2011 και επιστράφηκαν από τον Επίτροπο με τη λήξη του οικονομικού έτους 2011

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι οι παραπάνω αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δεσμεύσεις των αντιστοίχων ΚΑΕ για το έτος 2012.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής