Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  30 Ιανουαρίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

1.Ανάκληση δεσμεύσεων έτους 2011 και ψήφιση πιστώσεων 2011.
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι, εμφανίστηκαν τιμολόγια του 2011 στη λήξη του έτους και  προκειμένου να κατοχυρωθούν στη χρήση του 2011 απαιτείται δέσμευση και ψήφιση ώστε να θεωρούνται νόμιμες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης