Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 19  Ιανουαρίου 2012, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι πρέπει άμεσα να ψηφιστεί πίστωση, ώστε ο Δήμος να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

 Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής
Νικόλαος Μηλιώτης