Πρόσκληση κατεπείγουσας τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 14 Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000,00 ευρώ.
2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για το 1ο θέμα το ένταλμα προπληρωμής πρέπει να εκδοθεί για να πληρωθεί παράβολο άμεσα για την κατάθεση ένστασης του Δήμου. Και για το 2ο θέμα διότι πρέπει να πληρωθούν  δαπάνες του Δήμου που εκκρεμούν.   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ