Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπή

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  20:30,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων   

2. Έγκριση της μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης τμήματος τοιχίου αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο Καταλωνίων» (Α.Μ. 80/2015) προϋπολογισμού 12.606,67€ με ΦΠΑ (10.249,33+2.357,34 ΦΠΑ 23%) σύμφωνα με τις διατάξεις: α)των άρθρων 3 περίπτ.γ και 28 περ.1 περιπτ.ε του  Ν.3669/2008 και β)του άρθρου 21 παρ.9 του Ν.3731/2008

3. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Δημοτικών Ενοτήτων Κατερίνης, Ελαφίνας, Κορινού, Παραλίας

4. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

5. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ