Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 17 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Διόρθωση της 41/2016 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων»

3. Διόρθωση της 153/2016 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων»

4. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τους κατόχους παλαιών αδειών

6. Έγκριση του από 04-05-2016 πρακτικού (άγονου) διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθ. μελέτης 61/2015), προϋπολογισμού 368.800,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

7. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης 2016» (αριθ. μελέτης 3/2016), προϋπολογισμού 43.379,44 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

8. Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (αριθ. μελέτης 26/2016), προϋπολογισμού 43.584,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

9. Έγκριση της μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση οδών όπου θα μεταφερθεί η Λαϊκή Αγορά της Τετάρτης» του Δήμου Κατερίνης (Α.Μ. 41/2016) προϋπολογισμού 12.500,00 € με ΦΠΑ

10. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού κλπ Η-Μ εργασιών στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης» προϋπολογισμού 45.989,ευρώ με ΦΠΑ, αριθ.21/2016 μελέτη.

11. Εκδίκαση ένστασης της εταιρίας ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ κατά του από 28.04.2016 πρακτικού 1ης φάσης (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά» και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 21889 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπολογισμού 242.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (196.747,97+45.252,03ΦΠΑ23%)

12. Έγκριση πρακτικών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Σύστημα 22126 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 199.989,02 € με ΦΠΑ A.Μ.14/2016

13. Έγκριση ή μη του πρακτικού γνωμοδότησης επί της ένστασης της διαγωνιζόμενης εταιρείας ΣΕΗΠ ΑΕ κατά της συμμετοχής της επίσης διαγωνιζόμενης εταιρείας ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS ΜΙΚΕ στην 1η φάση του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ελατοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων», προϋπολογισμού 33.470,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, (αριθ. μελέτης 31/2014)

14. Έγκριση τεχνικής έκθεσης ενδεικτικών εργασιών – προμηθειών – υπηρεσιών στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και ανάθεση

15. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κατερίνης», έγκριση διενέργειας της εν λόγω υπηρεσίας με πρόχειρο διαγωνισμό, καταρτισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

16. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Αναθεώρηση των χρήσεων γης στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Κατερίνης και εναρμόνιση με το ισχύον Γ.Π.Σ. Κατερίνης»

17. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

18. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

19. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ