Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας συσσιτίων – τροφίμων για του νομικά πρόσωπα του Δήμου

3. Έγκριση πρακτικών του άγονου διαγωνισμού της εργασίας «Εργασίες Ταφής – Εκταφής στα Κοιμητήρια του Δήμου Κατερίνης» (6/2016 μελέτη) προϋπολογισμού 30.000,00 € εκτός του ΦΠΑ

4. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

6. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ