Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  19 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

1.Έλεγχος Α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι υπάρχει αποκλειστική προθεσμία για την λήψη της απόφασης και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου καθώς και  την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  19 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

1.Έλεγχος Α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πρόσκληση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι υπάρχει αποκλειστική προθεσμία για την λήψη της απόφασης και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου καθώς και  την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης