Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειας GRADER

  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο  Δήμος Κατερίνης

θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GRADER», εκτιμώμενης αξίας 104.838,71 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.118/2019 με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 81394 από 08.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. έως τις 25.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση δικ/κών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα γίνει 29.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

O Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ Κατερίνης
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης Θεματικής Εκδήλωσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της (06/12/2019 έως τις 04/01/2020).

Το πλήρες κείμενο της περιληπτικής διακήρυξης θα το βρειτε εδώ.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ, ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ, ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

O Πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ Κατερίνης
Διακηρύσσει ότι:


Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση είκοσι επτά (27) ξύλινων οικίσκων εκ των οποίων οι είκοσι έξι εξ αυτών εμβαδού 7,12τ.μ. και ο ένας ο οποίος τοποθετείται εντός του στρουμφοχωριού εμβαδού 17,64τ.μ., οκτώ θέσεων (8) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εμβαδού 1,50τ.μ., τεσσάρων (4) θέσεων καλλιτεχνικής φύσεως εμβαδού 1,50τ.μ. στους χώρους της Χριστουγεννιάτικης Θεματικής Εκδήλωσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της (06/12/2019 έως τις 04/01/2020).

Το πλήρες κείμενο της περιληπτικής διακήρυξης μπορείτε να το βρειτε εδώ.

προμήθεια εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προβεί στην απ΄ ευθείας ανάθεση «προμήθειας εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κατερίνης με κωδικό ΟΠΣ 5000786 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

τo αρχείo σε μορφή .pdf εδώ

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Κατερίνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμος Κατερίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό του ά. 117 του Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16-9-2019 ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 1 Τ.Κ. 60133 Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 423/2019 απόφαση ΟΕ.

Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Διεύθυνση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Κατερίνης

           θα διενεργήσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 63/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (τη χαμηλότερη τιμή).

Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων», προϋπολογισμού 40.688,07 ευρώ πλέον 5.977,01 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 46.665,08 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε έντεκα τμήματα, ως εξής:

Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει

την με ανοικτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016 επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος – ύψους εργασίας 21m “Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ”», προϋπολογισμού 107.740,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 89/2019), με κριτήριο κατακύρωσης βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Προμήθεια αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης

θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 92/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (τη χαμηλότερη τιμή).

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Κατερίνης έτους 2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης

θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Κατερίνης έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 51.576,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 62/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (τη χαμηλότερη τιμή).

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμος Κατερίνης

θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 63/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (τη χαμηλότερη τιμή).