Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2017

Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με τα ά.116 και 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη που βασίζεται μόνο στην τιμή για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων 2017», προϋπολογισμού 59.980,00 ευρώ + 14.395,20 ευρώ ΦΠΑ = 74.375,20 ευρώ (αριθ. Μελέτης 106/2017). Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 18-10- 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 33 Κατερίνη), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που στον διαγωνισμό δεν κατατεθεί προσφορά ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την 25-10 -2017 ημέρα την Τετάρτη ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τρεις ομάδες ειδών 1. Κάδοι και ανταλλακτικά τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 2. Ανταλλακτικά ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων και 3. Προμήθεια επίστυλων κάδων απορριμμάτων. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όποια/ες ομάδα/ες επιθυμούν και η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει ανά ομάδα. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί, β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, γ) Συνεταιρισμοί και δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων όπως ορίζεται αναλυτικά στη διακήρυξη.
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον αρμόδιο υπάλληλο: Βαρβαρέζο Ιωάννη ( τηλέφωνο: 23510 32314, φαξ: 23510 33799 και email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του εντύπου της οικονομικής προσφοράς) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr, από όπου μπορούν να τα προμηθεύονται δωρεάν.

Κατερίνη 2-10-2017

H Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Ελευθεριάδου Ροδή

 

 

Όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή αρχείου .zip εδώ