Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ              
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ. Οικ.  35188/16-08-2017
Δ 11933/16-8-2017
 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο  Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει
 
Συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του Ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και ανταλλακτικών» εκτιμώμενης αξίας 32.137,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 94/2017), με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29-08-2017 ημέρα Τρίτη  στο Δημαρχείο του Δήμου Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 2 Τ.Κ. 60133  Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος),  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την αριθ. 406/2017 απόφαση ΟΕ.
Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10:00 και θα λήξει στις 10:30 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω Διεύθυνση και ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι :
1.Στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.Σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
3.Σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη και για κάθε είδος για όλη την ποσότητα με ποινή απόρριψης της προσφοράς. 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τον ΚΑ: 10.7135.908 του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι οι: Φωκίων Κωνσταντίνου (τηλέφωνο: 2351 350 498, φαξ: 2351 350 470 και email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και Κωνσταντίνος Ζαγούλας (τηλέφωνο: 2351 350 535, φαξ: 2351 350 470 και email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.katerini.gr).
         
          
 
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κατερίνης
Παπαζιώγας Νικόλαος
 
 
 Όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή αρχείου .zip εδώ