Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδημητρινά» συνολικού προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ
2.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 19.055,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ
3.Καθορισμός των όρων φανερής πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση των δασικών τμημάτων 21, 22 έτους 2012 του δημοτικού δάσους Τ.Κ.Μηλιάς, για την απόληψη του λήμματος
4.Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (παρ.2 άρθρου 58 του Ν.3852/2010)
5.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.
6.Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του δήμου
7.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου
8.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης