Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017

2. Λήψη απόφασης για ολική ή μερική ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Επικύρωση των αποτελεσμάτων των σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια δένδρων, θάμνων και λοιπών υλικών πρασίνου για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης" προϋπολογισμού 35.335,00 ευρώ + (4.562,35 + 57,60 ευρώ) ΦΠΑ = 39.954,95 ευρώ (99/2017 μελέτη) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

4. Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού του ά.27 του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΙ (6) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ»  εκτιμώμενης αξίας 725.806,45 ευρώ εκτός ΦΠΑ

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

6. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος
 
 
Λάζος Ντόντης