Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων

on

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης θα εκπονήσει το πρόγραμμα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Το Πρόγραμμα της δομής, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), θα συνεχιστεί με χρηματοδότηση και δικαιούχο της πράξης την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α).

Για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα θα καταθέτετε την αίτησή σας στο ΚΗΦΗ του Δήμου Κατερίνης, στην οδό: Αγίου Χαραλάμπους στο Σ. Σταθμό Κατερίνης, Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23510 20095, Δευτέρα- Παρασκευή από 7:00πμ- 15:30μμ.
 
1)Δικαιολογητικά των άμεσα ωφελουμένων:
•Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το έτος 2010
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•Γνωμάτευση Θεράποντα Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά-νοητικά-ψυχικά).

2)Δικαιολογητικά των έμμεσα ωφελουμένων:
•Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρήριου
•Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2010
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
•Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του έμμεσα ωφελουμένου ότι είναι επιφορτισμένος με την φροντίδα του συγκεκριμένου άμεσα ωφελουμένου
•Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των Α.Μ.Ε.Α ή σε οικογένειες με μέλη Α.Μ.Ε.Α απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας τους.
•Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από τον εργοδότη από την οποία να προκύπτει το είδος απασχόλησης(πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου).

Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης, απαιτείται αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.


Υποβολή Αιτήσεων  μέχρι 19.09.2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ  ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Κ.
ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ