Εκτύπωση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"

on

Για τον διαγωνισμό του θέματος απαιτείται και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παρ.  Δ10 της από 10/5/2017 τεχνικής έκθεσης.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ