Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 

1.Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης με την υποβολή πρότασης έργου στην κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των Δικαιούχων Φορέων για την Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων» στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» (Άξονας Προτεραιότητας 10.1: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ – ΠΔΜ, Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας: 85 – Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση)».
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

2.Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό να πραγματοποιηθεί το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο Δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου» στο Δήμο Κατερίνης (Απόφαση 54/2011 Δ.Σ. Κατερίνης)
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

3.Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου έτους 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του Π.Δ. 171/87.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

4.Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων του άρθρου 15 της ΚΥΑ 733/2011 Υπουργών Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

5.Ορισμός μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της με αρ.πρωτ.100191/23-12-2012 σύμβασης του Δήμου Κατερίνης με το Α.Π.Θ. και τροποποίηση άρθρων αυτής.
Εισηγητής:  Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος

6.Ορισμός μελών για τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης έτους 2012, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ.28/80.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

7.Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 για το έτος 2012.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

8.Καθορισμός τρόπου εκμετάλλευσης δασικών τμημάτων έτους 2012 Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών – Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος.

10.Εξέταση της με αρ.πρωτ.93797/28-11-2011 ένστασης της ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ και έγκριση ή μη Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής  για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας»  (48/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος.

11.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή αγροτικού δικτύου Τ.Δ. Κατερίνης» (117/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος.

12.Καθορισμός έργων, μελετών και προμηθειών για χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ 2012
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

13.Έγκριση της αριθ.1/2012 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και υποβολή πρότασης για ένταξη της προμήθειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», στον κωδικό προτεραιότητας 75 – Υποδομές Εκπαίδευσης, κατηγορία πράξης 7507.
Εισηγητής:  Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

14.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση υψώματος Αγ. Αποστόλων Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» (135/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου» (60/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης – ανάπλασης πλατείας Δ.Δ. Σβορώνου» (93/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος.

17.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου περιβάλλοντα χώρου και εσωτερικών κουφωμάτων κτιρίου Συμβουλευτικής Ανάπτυξης» (80/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος.

18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Η/Μ δικτύων κτιρίου Συμβουλευτικής Ανάπτυξης» (12/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος.

19.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Κ.Χ. ΜΕ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ» (48/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος

20.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ» (2/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος

21.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ» (38/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος

22.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (19/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος

23.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤΑΝ» (44/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος

24.Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος.

25.Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της «Προμήθειας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

26.Ονομασία του γηπέδου Σβορώνου με το όνομα «ΛΑΖΑΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ», κατόπιν της 15/2011 απόφασης του Συμ/λίου της Δ.Κ.Σβορώνου.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος.

27.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

28.Παραχώρηση χώρου στα ΕΛΤΑ στο Νέο Κεραμίδι για εγκατάσταση και τοποθέτηση υπαίθριων γραμματοθυρίδων, ύστερα από αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεραμιδίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» .
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

29.Παραχώρηση ισόγειας αίθουσας του Δημοτικού Κτηρίου στο Π. Κεραμίδι (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Δημαρχείο Δήμου Ελαφίνας) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Π. Κεραμιδίου, για να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων από το Σύλλογο.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

30.Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση νέας Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Προκοπίου του οικισμού Ολυμπιακής Ακτής του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του αριθ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (ΦΕΚ τ. Α’ αρ. φύλλου 1/5-1-1980).
Εισηγητής Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.:

31.Τροποποίηση της αριθ. 650/2011 απόφασης του Δημοτικού Σ/λίου περί Καθορισμού δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Κατερίνης.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

32.Έγκριση μεταφοράς οστών από το οστεοφυλάκιο του Β’ Νεκροταφείου Κατερίνης και τοποθέτησή τους σε κενό τάφο.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

33.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

34.Έγκριση της Δ’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (5/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

35.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην παραλιακή ζώνη του Νομού Πιερίας για το έτος 2012 μέσω προγραμματικής σύμβασης στην οποία θα συμμετέχουν 1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2) οι τρεις (3) δήμοι του Ν. Πιερίας, 3) Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος.

36.Έγκριση των αριθ. 6, 7 και 8/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κατερίνης με θέμα ορισμός μελών του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με πλήρη και μερική απασχόληση.
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

37.Έγκριση της αριθ. 46/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΔΗΚ οικονομικού έτους 2012».
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΚ

38.Έγκριση της αριθ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΩΚ οικονομικού έτους 2012».
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Δ.Σ. και Πρόεδρος ΔΩΚ.

39.Έγκριση της αριθ. 11/2012 απόφασης Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012»
Εισηγητής: Παπαδημητρίου Θωμάς, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ.

40.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.524 της Π.Ε. Εθνικού Σταδίου – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

41.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.931, 973 και 904 της Π.Ε. Βατάν – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

42.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.624-622-626-772 της Π.Ε. καπνικού Σταθμού – Επέκταση Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

43.Ορισμός προσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

44.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

45.Παρακατάθεση αποζημιώσεων για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.542 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

46.Ανάκληση της αριθ.682/2006 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με «Έγκριση αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας του Ζέλιου Πασχάλη, με δημοτικό οικόπεδο».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

47.Έγκριση Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

48Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Κατερίνης», σύμφωνα με το Π.Δ.28/80.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

49.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη των αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

50.Τροποποίηση της αριθ. 157/2011 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης και ορισμός προέδρου – αντιπροέδρου».
Εισηγητής: Παπαζήσης Αναστάσιος Δ.Σ/λος (Πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης).

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ