Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 19 Απριλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην υπό σύσταση αναπτυξιακή σύμπραξη «ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» για υποβολή σχεδίου στα ΤΟΠΣΑ.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

2.Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

3.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων, Κατερίνης, Καστοριάς κλπ» και το διακριτικό τίτλο «Δίκτυο πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο», της οποίας εταίρος είναι και ο Δήμος μας.
Εισηγητής: Χιονίδης Σάββας, δήμαρχος.

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

5.Έγκριση των τευχών της αριθ. 18/2012 μελέτης της εργασίας «Φύλαξη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2012»  προϋπολογισμού 125.894,16 ευρώ με το ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα – Μπατάλα Καλλιόπη, αντιδήμαρχος

6.Έγκριση της αριθ.9/2012 μελέτης του έργου «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Δ.Κ. Περιστάσεως» προϋπολογισμού 86.790,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

7.Έγκριση της αριθ.10/2012 μελέτης του έργου «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 135.614,40 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

8.Έγκριση της αριθ.27/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 180.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

9.Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση για αρδευτική χρήση της υδρογεώτρησης PR1983 στη θέση «ΣΟΥΡΤΑΡΑ» της Δ.Κ. Περίστασης Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

10.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «α. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση ανοιχτού αγωγού μήκους 3.300 μ. στην Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς & β. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση αγροτεμαχίου για κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων».
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

11.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συμπληρωματικές εργασίες των δικτύων άρδευσης του Δήμου» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (148/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Μελιαδίου Τ.Δ. Λαγοράχης» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (63/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

13.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος Ρητίνης - Λαγοράχης» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (180/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη αγροτικών οδών» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (155/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

15.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Αρωνά» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (156/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες μηνός Οκτωβρίου 2009 χωμάτινων λιμνοδεξαμενών Οικισμού Μελιαδίου Τ.Δ. Λαγόραχης» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (42/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας – διαβάσεων ρεμάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις μηνός Οκτωβρίου 2010» (199/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ.Λαγόραχης» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (40/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και διαβάσεων ρεμάτων των Τ.Δ. Μοσχοποτάμου, Λαγόραχης, Αρωνά, Καταλωνίων» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (236/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

20.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – καθαρισμός και διαμορφώσεις χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο δασικής και αγροτικής οδοποιίας των Τ.Δ.Μοσχοποτάμου, Καταλωνίων, Αρωνά, Λαγοράχης και Οικισμού Μελιαδίου» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (107/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

21.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – καθαρισμός και διαμορφώσεις χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο δασικής και αγροτικής οδοποιίας των Τ.Δ. Π. Κεραμιδίου, Ελάφου, Τριλόφου, Εξοχής και Οικισμού Τόξου» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (119/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

22.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επιδιορθώσεις – καθαρισμός και διαμορφώσεις χώρων αναστροφής πυροσβεστικών οχημάτων στο δίκτυο δασικής και αγροτικής οδοποιίας των Τ.Δ.Μοσχοποτάμου, Καταλωνίων, Αρωνά, Λαγοράχης και Οικισμού Μελιαδίου» (Δ.Ε. Ελαφίνας) (120/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

23.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Εξοχής και οικισμού Τόξου» (70/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση αγροτικών οδών συνοικισμού Μελιαδίου» (85/2010 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός – επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις σε υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας (γεώτρηση «Παναγία» της Δ.Κ. Περίστασης)» (15/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (61/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

28.Έγκριση υποβολής αιτήματος από το Δήμο Κατερίνης στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για άδεια αμμοληψίας σε περιοχή της Τ.Κ. Αρωνά για κάλυψη αναγκών του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

29.Λήψη απόφασης για εκλογή υδρονομέων άρδευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Κατερίνης έτους 2012.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

30.Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου για λειτουργία δεξαμενής άρδευσης
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

31.Καθορισμός θέσεων για τη χορήγηση των αδειών στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

32.Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Κατερίνης για την εκτέλεση πρόσθετων δρομολογίων στο Δήμο Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2963/2001
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

33.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

34.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Εξοχής του Δήμου Ελαφίνας» (26/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – Βελτίωση κοιμητηρίων Δήμου» (78/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

36.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας – κρασπέδωση και ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Τ.Δ. Τριλόφου» (50/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

37.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών εσωτερικής οδοποιίας των Τ.Δ. του Δήμου από τις θεομηνίες του Οκτωβρίου 2009» (237/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

38.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Νικομηδείας και Αργυροκάστρου» (22/2005 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Πλατείας Νικομηδείας & Αργυροκάστρου» (80/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

40.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας» (54/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

41.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ» (91/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

42.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και Φωτισμός Δεύτερης εισόδου Ν. Τραπεζούντας» (232/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

43.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση – Αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσματος Τσαλόπουλου» (39/2005 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος.

44.Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος & πρόεδρος της επιτροπής.

45.Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. –πεζοδρόμων – Πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.21/2012 εισήγηση Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

46.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

47.Διαγραφή λανθασμένων (για διάφορους λόγους) προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή τους βεβαίωση.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

48.Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση του Ο.Π.Π.Α.Π. με το ποσό των 20.000 ευρώ
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος

49.Νομιμοποίηση μετάβασης του αντιδημάρχου κ. Σατραζέμη Ζήνωνα στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

50.Εξέταση αιτήματος του Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» Κορινού για παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού κτηρίου (κτίσμα Κονάκι) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συλλόγου.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

51.Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, Παραλαβής, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

52.Λήψη απόφασης για ίδρυση και λειτουργία στο Δήμο Κατερίνης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος.

53.Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του τακτικού δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κων/νου – υπολόγου για προνοιακά επιδόματα.
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος.

54.Ορισμός μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ.1γ του ΠΔ 23/2000 («περί ναυαγοσωστών»)
Εισηγητής: Ίτσιος Γιώργος, αντιδήμαρχος.

55.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

56.Έγκριση της αριθ. 22/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα: «Λήψη απόφασης για την αποζημίωση του Προέδρου του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ»
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

57.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόμων οδών Αγίας Λαύρας – Σολωμού και Γεωργάκη Ολυμπίου» (αριθμός μελέτης 01/2010) και εξέταση ένστασης κατά αυτού
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ