ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

on

Σας ενημερώνουμε ότι από Τετάρτη 14-01-2015 έως και την Παρασκευή 20-02-2015 και ώρες 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. ο Δήμος Κατερίνης (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) θα παραλαμβάνει αιτήσεις ενδιαφερομένων για την ανανέωση αδειών Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται και θα γίνονται αποδεκτές από τον ίδιο τον αιτούντα ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Αστυνομική Ταυτότητα
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Φορολογική Ενημερότητα
- Δημοτική Ενημερότητα
- Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας
- Απόδειξη πληρωμής τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014
- Πρωτότυπη άδεια στασίμου εμπορίου

Ο Αντιδήμαρχος
Λεμονόπουλος Χρήστος