ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σε συνέχεια του από 27-10-2016 πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, φόρτωση αμμοχάλικων» προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 34.385,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά & διάστρωση αμμοχάλικων» (αριθ. μελέτης 83/2016), σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός απέβη άγονος, σας γνωρίζουμε πως ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 2 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3.1 της αριθ.πρωτ.οικ.46489/11-10-2016 διακήρυξης)

Κατερίνη, 27-10-2016
Για την επιτροπή του διαγωνισμού
Ο πρόεδρος